ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Дати

Обучаваща организация

Професионални умения

Придобита квалификация

Ноември 2011

Тракийски университет Стара Загора, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителита

Тема: Иновационен модел за билингвално обучение по биология и здравно образование в езиковите училища

Първа професионално-квалификационна степен

 

Дати

Обучаваща организация

Професионални умения

Придобита квалификация

 

Ноември 2005

Аграрен университет - Пловдив, Център за продължаващо образование

Компютърни системи, текстообработка, електронни таблици, интернет

Инструктор по базови и специфични компютърни умения

 

Дати

Обучаваща организация

Професионални умения

Придобита квалификация

 

Юни 1995

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Френски език, методика на преподаване на френски език, цивилизация

Учител по френски език в средните училища

 

Дати

Обучаваща организация

Професионални умения

Придобита квалификация

 

Август 1987

ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив

Биологични науки, химични науки

Биолог, учител по биология с втора специалност химия